آئینه، آفتاب، سایه گُستٓر، ظُلٓمات

بهرام حیدریآئینه، آفتاب، سایه گُستٓر، ظُلٓمات‏(مجموعه داستان) ‏چاپِ اوّل: سالِ ۱۳۹۹(۲۰۲۰)انتشاراتِ دیار کتاب، دانمارکتعداد صفحات: ۸۹۰کتاب چاپی: ۲۳۰ کرون دانمارکنسخّه…

تنهاییْ شاه کلید باورهاست

فریدالدین کریمی دماوندیمجموعه شعر‏ ( من )‏طرح جلد: نوید آزادهنقاشی ها: فریدچاپِ اوّل: ۱۳۹۸ ( ۲۰۲۰ )دانمارک، انتشاراتِ دیارِ کتابتعداد صفحات:…

مرز

مسعود کدخدایی رمان چاپ اول: سال ۱۳۹۷ ( ۲۰۱۸ ) طرح روی جلد: قادر شافعی نشر دیار کتاب، کپنهاگ‎ ‎‏تعداد صفحات:…

زنده پاها و مُرده پا ها

 بهرام حیدری‏(سه داستان)‏چاپِ اوّل: سالِ ۱۳۵۸، تهران انتشاراتِ «زمان».چاپِ اوّل در خارج: سالِ ۱۳۹۷ ( ۲۰۱۸ )، از روی نسخۀ…

لالی

‏ بهرام حیدری  ‏مجموعۀ ۲۲ داستانچاپِ‏ اوّل: سال ۱۳۵۸، تهران، انتشارات امیرکبیرچاپِ اوّل در خارج، سالِ ۲۰۱۸ (۱۳۹۶)، از روی…

ایستگاهی برای آرَمیدن

بهرام حیدری‏داستانِ بلند چاپ اوّل: سالِ ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ ) ‏انتشاراتِ دیارِ کتاب، کپنهاگ – دانمارک ‏تعدادِ صفحه: ۶۶۱ ‏قیمت: ۲۵۰‏‎ ‎کرونِ‎…

جشن یکنفره

مجموعه داستاننویسنده: مسعود کدخداییطرح جلد: قادر شافعیچاپ نخست: ۱۳۹۶ ( ۲۰۱۷‏‎ ‎‏)‏ناشر: نشر ثمر: مالمو– سوئد با همکارینشرِ دیار کتاب کپنهاگ…

تو هم آرام میگیری

رمان نویسنده: مسعود کدخدایی طرح روی جلد: قادر شافعیچاپ اول: نشر ثمر، تابستان ۲۰۱۵چاپ دوم: دیار کتاب، تابستان ۲۰۱۷۱۵۰ صفحهقیمت: ۱۱۰ کرون دانمارک این کتاب را از سایت…

پسر خوانده

رماننویسنده: حسن هودجیطرح جلد: قادر شافعیچاپ نخست:دی ۱۳۹۵(دسامبر۲۰۱۶)تعداد صفحه: ۱۷۸قیمت: ۸۰ کرون|ناشر: دیار کتاب، کپنهاگ ” ببین مادر، سعی کن…