استر

رمان نوشته ی: محسن نکومنشنشر باران، سوئدچاپ اول ۲۰۲۰قیمت: ۱۶۰ کرون رمان «استر»، نوشته‌ی محسن نکومنش‌فرد به همت نشر باران…

سایه های دارالخلافه

نویسنده: محمد آصف سلطان زادهتعداد صفحات: ۶۷۸چاپ اول: نوامبر ۲۰۲۰ناشر بیتا بوک: کپنهاگ – دانمارکقیمت: ۲۵۰ کرون دانمارک دیار کتاب:…

آئینه، آفتاب، سایه گُستٓر، ظُلٓمات

بهرام حیدریآئینه، آفتاب، سایه گُستٓر، ظُلٓمات‏(مجموعه داستان) ‏چاپِ اوّل: سالِ ۱۳۹۹(۲۰۲۰)انتشاراتِ دیار کتاب، دانمارکتعداد صفحات: ۸۹۰کتاب چاپی: ۲۳۰ کرون دانمارکنسخّه…

تنهاییْ شاه کلید باورهاست

فریدالدین کریمی دماوندیمجموعه شعر‏ ( من )‏طرح جلد: نوید آزادهنقاشی ها: فریدچاپِ اوّل: ۱۳۹۸ ( ۲۰۲۰ )دانمارک، انتشاراتِ دیارِ کتابتعداد صفحات:…

مرز

مسعود کدخدایی رمان چاپ اول: سال ۱۳۹۷ ( ۲۰۱۸ ) طرح روی جلد: قادر شافعی نشر دیار کتاب، کپنهاگ‎ ‎‏تعداد صفحات:…

زنده پاها و مُرده پا ها

 بهرام حیدری‏(سه داستان)‏چاپِ اوّل: سالِ ۱۳۵۸، تهران انتشاراتِ «زمان».چاپِ اوّل در خارج: سالِ ۱۳۹۷ ( ۲۰۱۸ )، از روی نسخۀ…

لالی

‏ بهرام حیدری  ‏مجموعۀ ۲۲ داستانچاپِ‏ اوّل: سال ۱۳۵۸، تهران، انتشارات امیرکبیرچاپِ اوّل در خارج، سالِ ۲۰۱۸ (۱۳۹۶)، از روی…